SEKRETESSMEDDELANDE

Sekretessmeddelandet förklarar hur Widex A/S hanterar ditt deltagande i Widex Facebook-kampanj (hädanefter kallat ”kampanjen”) och dina rättigheter beträffande Widex inhämtande, hantering och förvaring av dina personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig
Hänvisningar i detta sekretessmeddelande till ”Widex”, ”vi” eller ”vår” avser Widex A/S (ett danskregistrerat företag). Widex är ”personuppgiftsansvarig” för detta syfte enligt gällande europeisk lagstiftning.

Kontakta oss
Du kan ställa frågor eller anföra klagomål beträffande hanteringen av dina personuppgifter till följande adress:
Widex A/S
Nymøllevej 6
3540 Lynge
Danmark
Reg.nr 15771100
Telefon +45 44 35 56 00
Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud (DPO) som är den person hos oss som har ansvar att besvara frågor om personuppgifter. Använd följande e-postadress: dpo@wsa.com   

Vilka personuppgifter inhämtas och hanteras?

Vi hämtar in allmän information om dig, såsom ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. Dessutom hämtar vi in information om din adress. Alla data som vi hämtar in och hanterar kommer att hämtas direkt från dig.

Varför behöver vi dina personuppgifter?
Vi använder informationen som du tillhandahåller för att dela den med en hörselklinik så att de kan ta kontakt med dig för att boka en tid.

Vilken juridisk grund har vi för att hantera olika datakällor?

Vi kommer att hantera dina personuppgifter för ovannämnda syften och vår hantering baseras på ditt medgivande genom att acceptera villkoren i detta sekretessmeddelande.

Vem kommer att få dina personuppgifter?
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan och vi kommer att begränsa spridningen av dina personuppgifter i nödvändig mån. Observera att vi kan komma att dela dina personuppgifter med anställda på Widex, koncernenheter och dess anställda och leverantörer, affärspartners och leverantörer som stöder vår verksamhet (såsom tjänsteleverantörer, teknisk support) och andra medarbetare (som internetleverantörer). I dessa fall så säkerställer vi att de som tar emot dina personuppgifter endast hanterar dessa enligt våra instruktioner och endast för de syften som beskrivits i stycket ”Varför behöver vi dina personuppgifter”. Dessutom garanterar vi att de som tar emot dina personuppgifter inför tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer en tillräcklig säkerhetsnivå för att skydda dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi kommer att spara dina personuppgifter tills vi har kontaktat dig och vi kommer att radera dina personuppgifter två veckor efter din förfrågan om att kontakta dig, såvida du inte ger oss ytterligare medgivande att spara dina uppgifter längre. Om du informerar oss om att du vill återta ditt medgivande så kommer vi att radera dina uppgifter omedelbart.

Dina rättigheter
Du kan kontakta oss när som helst. Om du vill återta ditt medgivande skickar du ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud (DPO). I sådant fall kommer vi omedelbart att radera all identifierbar information om dig, såsom angetts i stycket ovan. Ett återtagande av ditt medgivande påverkar inte vår rättighet att hantera de av dina uppgifter som har medgivits innan återtagandet. Du kan också, när som helst, begära att få mer information om hanteringen av dina personuppgifter, få en kopia på den information som vi har om dig och begära att få dina uppgifter skickade till någon annan. Du kan även begära att få felaktigheter korrigerade, tillföra kompletterande information samt begära radering av dina uppgifter. Du har alltid rätt att framföra klagomål om hur vi använder dina personuppgifter till den behöriga dataskyddsmyndigheten. Kontaktinformation till dessa myndigheter finns på:
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm   

ANMÄLAN TILL NYHETSBREV

Anmäl dig till Widex nyhetsbrev så får du tips, nyheter och ny information om hörselnedsättning och hörapparater.

ANMÄL DIG HÄR

Välj land/region

Boxadress i Sverige
AB Widex
Box 16015
200 25 Malmö

Besöksadress
Widex Nordic A/S
Nymöllevej 6
3540 Lynge
Danmark